Υπηρεσίες

Η «ΦΟΡΕΑΣ Ε.Ε.» παρέχει, σε βάθος χρόνων, υπηρεσίες μελετητικές και συμβουλευτικές, οι οποίες καλύπτουν όλο το φάσμα των ιδιωτικών και δημόσιων έργων, κτιριακών και υποδομής, όπως:

 • Δημόσια και Δημοτικά κτίρια (Υπουργεία, Περιφέρειες, Δημαρχεία, Μνημεία κάθε εποχής, Πολιτιστικά Κέντρα, Μουσεία, Βιβλιοθήκες, Πολυχώροι, Σχολικά συγκροτήματα προσχολικής – πρωτοβάθμιας – δευτεροβάθμιας – τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, Νοσοκομεία, Θέατρα, Αθλητικές Εγκαταστάσεις, Πυροσβεστικοί Σταθμοί, Υδατόπυργοι, και άλλα)
 • Νομικών Προσώπων και Ιδιωτικά κτίρια. (Κτίρια οργανισμών Ενέργειας – Ύδατος- Μεταφορών, Κτίρια Επιμελητηρίων, Ιεροί Ναοί, Σταθμοί λεωφορείων, Ξενοδοχειακά συγκροτήματα, Θέατρα, Γραφεία, Κατοικίες, Εμπορικές και Βιομηχανικές εγκαταστάσεις, πολυώροφα κτίρια Στάθμευσης και άλλα)
 • Αναπλάσεις και Ειδικές Κατασκευές Δημοσίων Χώρων
 • Έργα Υποδομής (Οδογέφυρες, Τεχνικά Οδοποιίας, Οδοί κάθε κατηγορίας, Κυκλοφοριακοί Κόμβοι, Κυκλοφοριακές Μελέτες Οικισμών, Δίκτυα ύδρευσης –αποχέτευσης – άρδευσης , και άλλα)
 • Πλήρεις μελέτες Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.)
 • Μελέτες Περιβαλλοντικές παντός είδους
 • Μελέτες Ενεργειακής Αναβάθμισης υφισταμένων κτιρίων και χώρων
 • Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου, σε φορείς του Δημοσίου και Ιδιώτες για την υποστήριξή τους σε Ευρωπαϊκά Χρηματοδοτικά Προγράμματα (π.χ. ΕΣΠΑ)
ISO 9001:2015
H “ΦΟΡΕΑΣ Ε.Ε.” έχει εγκαταστήσει και λειτουργεί Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας από τον Μάρτιο του 2009 κατά τα Διεθνή Πρότυπα για Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας (Quality Management Systems), με αποκλειστικό στόχο τη βέλτιστη διαχείριση και τη συνεχή βελτίωση της ποιοτικής απόδοσης της εταιρείας.
Το Σύστημα Ποιότητας που σε βάθος δεκαετίας, έχει εξελιχθεί, βελτιωθεί και προσαρμοστεί στις ειδικές απαιτήσεις της εταιρείας, αναπτύχτηκε από τον φορέα πιστοποίησης EQA HELLAS AE, αντικατοπτρίζει την Πολιτική και τους Στόχους Ποιότητας της Εταιρείας, επικαιροποιείται συνεχώς και καλύπτει πλήρως και τις απαιτήσεις του τελευταίου προτύπου EN ISO 9001:2015, που αφορά στη Διαχείριση Ποιότητας σε σχετικές δραστηριότητες και συγκεκριμένα σε όλα τα αντικείμενα της εταιρείας που αφορούν σε μελέτες, επιβλέψεις και παροχή υπηρεσιών συμβούλου , κτιριακών εγκαταστάσεων ή έργων υποδομής και συγκεκριμένα σε τεχνικά αντικείμενα:
 • ΣΤΑΤΙΚΩΝ
 • ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ
 • ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
 • ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ
 • ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
 • ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ
 • ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ
 • ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ
 • ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ